ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำรถพยาบาล กู้ชีพตำบลพรมสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง